HOTARÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 181 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

(1)Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de  eseu.

(2)Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

Art. 2

(1)Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta  gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate în cadrul activitatilor proprii.

(2)Evidenta gestiunii dese urilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi în domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3

(1)Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, împreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate în coordonare, raportarea statistica anuala în acest domeniu.

(2)Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, în conformitate cu cerintele legale în vigoare.

(3)Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului într-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.

Art. 4

(1)Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, în baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deseurile, prevazuta în anexa nr. 2.

(2)Lista cuprinzând deseurile, prevazuta în anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 181 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de ur genta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(3)Deseurile periculoase prevazute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5

(1)Tipurile de deseuri prevazute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2)Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

Art. 6

Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deseu în mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:

a)se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20;

b)se identifica subcapitolul în care se încadreaza deseul;

c)se identifica, în cadrul subcapitolului, deseul în mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;

d)daca deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;

e)daca deseul nu este identificat nici în cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;

f)daca deseul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 – alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care pro-vine deseul.

Art. 7

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.

Art. 8

(1)Deseurile clasificate ca periculoase – deseurile marcate cu asterisc (*) – prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(2)Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 – H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

a)temperatura de inflamabilitate < 550 C;

b)una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, în concentratie totala > 0,1 %;

c)una sau mai multe substante clasificate ca toxice, în concentratie totala > 3 %;

d)una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, în concentratie totala > 25 %;

e)una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, în concentratie totala > 1 %;

f)una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, în concentratie totala > 5 %;

g)una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, în concentratie totala > 10 %;

h)una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, în concentratie totala > 20 %;

i)o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, în concentratie > 0,1 %;

j)o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, în concentratie > 1 %;

k)o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, în concentratie > 0,5 %;

l)o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, în concentratie > 5 %;

m)o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, în concentratie > 0,1 %;

n)o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, în concentratie > 1 %.

(3)Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:

a)se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;

b)substantele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

c)metal greu înseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea în forma metalica, în masura în care sunt clasificate ca substante periculoase.

Art. 9

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:

a)absenta evidentei gestiunii deseurilor;

b)înscrierea de date incorecte în evidenta gestiunii deseurilor;

c)neutilizarea codurilor deseurilor prevazute în anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

d)netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 10

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor preva zute la art. 9 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 11

Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 13

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

-****- PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p.Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p.Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p.Ministrul sanatatii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmânca

ANEXA Nr. 1: EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

Agentul economic …………………………………

Anul ……………..

Tipul de deseu ……………….. cod ……………… (conform codificarii din anexa nr. 2)

Starea fizica ………………………………………..

Unitatea de masura ………………

CAPITOLUL 1: Generarea deseurilor

Cantitatea de deseuri

Nr. Luna din care:

Generate

valorificata eliminata final ramasa în stoc

1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

TOTAL AN

CAPITOLUL 2: Stocarea provizorie, tratare a si transportul deseurilor

Nr. Stocare Tratare Transport

crt. Luna Sectia

Cantitatea Tipul1) Cantitatea Modul2) Scopul3) Mijlocul4) Destinatia5)

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

TOTAL

NOTA:

1) Tipul de stocare:

RM – recipient metalic

RP – recipient de plastic

BZ – bazin decantor

CT – container transportabil

CF – container fix

S – saci

PD – platforma de deshidratare

VN – în vrac, neacoperit

VA – în vrac, incinta acoperita

RL – recipient din lemn

A – altele

2) Modul de tratare:

TM – tratare mecanica

TC – tratare chimica

TMC – tratare mecano-chimica

TB – tratare biochimica

D – deshidratare

TT – tratare termica

A – altele

3) Scopul tratarii:

V – pentru valorificare

E – în vederea eliminarii

4) Mijlocul de transport:

AS – autospeciale

AN – auto nespecial

H – transport hidraulic

CF – cale ferata

A – altele

5) Destinatia:

DO – depozitul de gunoi al orasului/comunei

HP – halda proprie

HC – halda industriala comuna

I – incinerarea în scopul eliminarii

Vr – valorificare prin agenti economici autorizati

P – utilizare materiala sau energetica în propria întreprindere

Ve – valorificare energetica prin agenti economici autorizati

A – altele

CAPITOLUL 3: Valorificarea deseurilor

Nr. Luna Cantitatea de

deseu valorificata

Operatia de valorificare,

conform Anexei IIB din

legea 426/2001

Agentul economic care

efectueaza operatia de

valorificare

1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

TOTAL AN

CAPITOLUL 4: Eliminarea deseurilor

Nr. Luna Cantitatea de

deseu eliminata

Operatia de eliminare

conform Anexei IIA din

legea 426/2001

Agentul economic care

efectueaza operatia de

eliminare

1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

TOTAL AN

ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Categorii de deseuri

01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor

02. Deseuri din agr icultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânatoare si pescuit, de la

prepararea si procesarea alimentelor

03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hârtie, hârtiei si

cartonului

04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila

05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a

carbunilor

06. Deseuri din procese chimice anorganice

07. Deseuri din procese chimice organice

08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice

09. Deseuri din industria fotografica

10.Deseuri din procesele termice

11.Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa

12.Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice

13.Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

14.Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)

15.Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire., filtrante si îmbracaminte de protectie, nespecificate în alta parte

16.Deseuri nespecificate în alta parte

17.Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente contaminate)

18.Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)

19.Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

20.Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

01 01 deseuri de la excavarea minereurilor

01 01 01 deseuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02 deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere

01 03 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05* alte reziduuri cu continut de substante periculoase

01 03 06 reziduur i, altele decât cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05

01 03 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 08 deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09 namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 99 alte deseuri nespecificate

01 04 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 07* deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea, fizica si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 08 deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 09 deseuri de nisip si argila

01 04 10 deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 11 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 12 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11

01 04 13 deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 99 alte deseuri nespecificate

01 05 noroaie de foraj si alte deseuri de la forare

01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce

01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri

01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase

01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la

01 05 05 si 01 05 06

01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la

01 05 05 si 01 05 06

01 05 99 alte deseuri nespecificate

02 DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01 deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânatoare si pescuit

02 01 01 namoluri de la spalare si curatare

02 01 02 deseuri de tesuturi animale

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 01 04 deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)

02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate în afara incintei

02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera

02 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase

02 01 09 deseuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

02 01 10 deseuri metalice

02 01 99 alte deseuri nespecificate

02 02 deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala

02 02 01 namoluri de la spalare si curatare

02 02 02 deseuri de tesuturi animale

02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 02 04 namoluri de la epurarea eflue ntilor proprii

02 02 99 alte deseuri nespecificate

02 03 deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei

02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare

02 03 02 deseuri de agenti de conservare

02 03 03 deseuri de la extractia cu solventi

02 03 04 materii care nu se preteaza cons umului sau procesarii

02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 03 99 alte deseuri nespecificate

02 04 deseuri de la procesarea zaharului

02 04 01 namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei ele zahar

02 04 02 deseuri de carbonat de calciu

02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 04 99 alte deseuri nespecificate

02 05 deseuri din industria produselor lactate

02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 05 99 alte deseuri nespecificate

02 06 deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie

02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 06 02 deseuri de agenti de conservare

02 06 03 namoluri de la epurarea eflue ntilor proprii

02 06 99 alte deseuri nespecificate

02 07 deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul si cacaua)

02 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime

02 07 02 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice

02 07 03 deseuri de la tratamente chimice

02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta

02 07 99 alte deseuri nespecificate

03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI si CARTONULUI

03 01 deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei

03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta

03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scândura si furnir cu continut de substante periculoase

03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 01 99 alte deseuri nespecificate

03 02 deseuri de la conservarea lemnului

03 02 01* agenti ele conservare organici nehalogenati pentru lemn

03 02 02* agenti de conservare organoclorurati pentru lemn

03 02 03* agenti de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04* agenti de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05* alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase

03 02 99 alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati

03 03 deseuri de la producerea si procesarea pastei de hârtie, hârtiei si cartonului

03 03 01 deseuri de lemn si ele scoarta

03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)

03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei

03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hârtiei si cartonului reciclate

03 03 08 deseuri de la sortarea hârtiei si cartonului destinate reciclarii

03 03 09 deseuri de namol de caustificare

03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare

03 03 11 namoluri ele la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10

03 03 99 alte deseuri nespecificate

04 DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA

04 01 deseuri din industriile pielariei si blanariei

04 01 01 deseuri de la seruire

04 01 02 deseuri de la cenus arire

04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida

04 01 04 flota de tabacire cu continut de crom

04 01 05 flota de tabacire fara continut de crom

04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom

04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom

04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom

04 01 09 deseuri de la apretare si finisare

04 01 99 alte deseuri nespecificate

04 02 deseuri din industria textila

04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)

04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici

04 02 15 deseuri de la finisare cu alt continut decât cel specificat la 04 02 14

04 02 16* coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase

04 02 17 coloranti si pigmenti, altii decât cei specificati la 04 02 16

04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase

04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19

04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate

04 02 22 deseuri de fibre textile procesate

04 02 99 alte deseuri nespecificate

05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR